Magyar Baptista Levéltár

Kutatószolgálat

 A Baptista Levéltár teljes nyitva tartási idejében fogadja a kutatni vágyókat. A kutatás a levéltár Kutatói Szabályzatában felállított keretek között történhet. A kutatás feltétele a kitöltött kutatási kérelem és a szabályzatban rögzített esetekben támogatói nyilatkozat bemutatása. 

 A kutatási szándék bejelentése után leghamarabb két munkanappal tudjuk a kutató rendelkezésére bocsátani a kikért anyagot.

Az alábbi linkeken érhetik el a támogató és a kutatói nyilatkozat formanyomtatványait:

Támogató nyilatkozat: [idővel...]

Kutatói nyilatkozat: www.leveltar.baptist.hu/fajl.php

 A kutatói szabályzat az alábbiakban olvasható:  

 

A Baptista Levéltár Kutatói Szabályzata   

 (1) – A Baptista Levéltár működésének és a benne végzett kutatásnak kereteit a mindenkor hatályos levéltári és adatvédelmi törvény jelöli ki, azaz a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXII. törvény és annak 2003. évi XLVIII. törvényben foglalt módosításai. 

(2) – A Baptista Levéltárban folytatott kutatás csak az alábbi személyi feltételek teljesülése esetén lehetséges.

         (a) – A kutatónak be kell töltenie 17. életévét

         (b) – A kutató közép-vagy felsőfokú oktatási intézmény oktatója,         
         tudományos intézmény munkatársa,          
         tudományos ösztöndíjban részesül,           
         vagy lelkészi szolgálatot teljesít.

            Ezenfelül bármely személy, akit közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény oktatója, tudományos intézmény munkatársa vagy a szóban forgó személy gyülekezetének lelkipásztora a Baptista Levéltár honlapjáról letölthető Kutatói ajánlással mint a levéltári tudományos kutatásra alkalmasat javasol.

Ezek teljesülése esetén a kutató nyilatkozatot tölt ki, melyben elismeri a levéltári és adattári törvény, valamint a Kutatói Szabályzat ismeretét és betartását s tudomásul veszi a levéltári anyagban okozott kár esetére anyagi és büntetőjogi felelősségét.

A nyilatkozat ellenében a kutató meghatározott időre és meghatározott kutatási témára szóló kutatói igazolványt nyer. Ennek bemutatásával végezheti tevékenységét. Elvesztett kutatói igazolvány díj ellenében kerül pótlásra.

 (3) – Az a személy, akinek kutatói igazolványát a Baptista Levéltár bevonta vagy akit a levéltári főhatóság az ország levéltáraiból kitiltott, semmiféle tevékenységet nem végezhet.

 (4) – A levéltárban minden, kutatói igazolvánnyal rendelkező személy ingyenesen végezheti tevékenységét. Amennyiben az adott anyag állapotának függvényében a levéltáros engedélyezi, havonta maximum 50 darab, A4 méretű fénymásolatot ingyenesen készíthet. A levéltári anyag nyomtatásban vagy Interneten való közzétételéhez azonban ki kell kérnie a Levéltár engedélyét, mely azt adott esetben díj fizetéséhez is kötheti.

 (5) – A levéltári anyag felhasználásával készülő munkájában a kutatónak pontos levéltári jelzetekre kell hivatkoznia, melyet megkívánhat a Levéltártól.

 (6) – A kutató számára az iratok előkészítése a Levéltár munkarendjének megfelelően történik. A kutatónapok előtt legalább két nappal korábban le kell adni az iratigénylést. Ez történhet a levéltáros telefonos megkeresésével vagy a Levéltár honlapján található alkalmazás segítségével. Az igénylés csak a visszaigazolás elküldésétől kezdve érvényes.

 (7) – Munkája során a kutató az átadott anyagért erkölcsi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. Tevékenysége végeztével a dokumentumokat köteles visszaadni a levéltárosnak, s a Kutatószolgálatot nem hagyhatja el, míg az meg nem vizsgálja az átvett állományt. A rongálásokról, tolvajlásokról minden esetben jegyzőkönyv készül.

 (8) – A kutatásra kiadott levéltári anyag rendjét megbontani, azt bármi módon rongálni, egyes darabjaira jelet írni, szövegüket megváltoztatni, szövegrészeket aláhúzni, átrajzolni szigorúan tilos! A Kutatószolgálaton tilos az étkezés, ital fogyasztása is csak az iratoktól biztos távolságban, azok veszélyeztetése nélkül lehetséges. Más kutatót telefonálással vagy bármilyen zajkeltéssel zavarni tilos! A Kutatószolgálatról iratokat kivinni nem szabad! A kutatás helyszíne nem lehet a raktár, s ott a kutató egymaga, levéltáros nélkül nem tartózkodhat!

 (9) – A hatályos adatvédelmi jogszabályok értelmében köteles figyelembe venni a kutató, hogy:

(a) – A Levéltár állományából szabadon kutatható minden 1990. május 1. után keletkezett, 30 évnél idősebb, és minden 1990. május 2. előtt keletkezett, 15 évnél idősebb anyag, valamint minden, korábban nyilvánosságra hozott dokumentum.

(b) – Az 1990. május 1. után keletkezett, 30 évnél fiatalabb dokumentumok közül a belső használatra és döntés előkészítési célból készült iratok, megszűnt iratképző szerv esetén a Levéltár, működő iratképző esetén a Levéltár és a szerv közös engedélyével kutathatóak.

(c) - Személyes adatnak minősül s ezért védettséget élvez minden faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi, etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre valamint büntetett előéletre vonatkozó információ. Amennyiben egy kérdéses személy kevesebb, mint harminc éve halt meg, vagy (e dátum ismeretlensége esetén) kevesebb, mint kilencven évvel ezelőtt született, vagy (e dátum ismeretlensége esetén) a kérdéses irat hatvan évnél fiatalabb, a rá vonatkozó, személyes adatokat tartalmazó iratokat a lehetőségek szerint anonimizált módon kaphatja kézhez a kutató, szükség esetén díj ellenében.